Projekt

Support Office for Life Science & Health, SOLH

Har du en idé inom Life Science, hälsa, vård och omsorg som du vill testa eller utveckla? Söker du partners eller projektfinansiering? Är du forskare och vill utveckla forskningsresultat eller idéer till nytta för fler? Ser du ett behov i verksamheten du jobbar?

SOLH är en gemensam dörr in för stöd till forskning och utveckling inom Life Science, hälsa, vård och omsorg i Norrbotten och Västerbotten. Ett viktigt syfte med SOLH är att hitta behov och idéer som kan utvecklas och bli innovationer som till slut implementeras och möter utmaningar i verksamheterna.

SOLH vill göra norra Sverige mer konkurrenskraftigt genom:

  • Ett mer effektivt och sammanhållet innovationssystem inom Life Science i regionen
  • Att nå fler EU-finansierade projekt samt
  • Att på ett effektivt sätt ta tillvara och skydda idéer, projekt- och forskningsresultat

SOLH är ett samverkansprojekt mellan Umeå universitet, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet, Skellefteå och Umeå kommuner samt Umeå universitet Holding. Projektet, som pågår fram till hösten 2026, medfinansieras av EU:s regionfond (ERUF), Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Läs gärna mer om SOHL här.

Projekt

InnovateUMU

Projektet är en förstudie vid Umeå universitet Holding AB med finansiering via  Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Förstudien syftar till att utveckla en ny programidé och förbereda formerna för ett större genomförandeprojekt, i form av ett målgruppsanpassat program som ska möjliggöra att utvecklingen av forskare och studenters idéer accelereras, och där entreprenörer via studentteam matchas till befintliga idéer

Förstudien genomförs 230601-240229

Avslutade projekt

Företagarnas Affärsutveckling

Detta projekts syfte är att skapa fler förutsättningar för tillväxt i regionen. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Företagarna Västerbotten och Umeå Universitet Holding AB. Styrkan i projektet är att minska det glapp som finns mellan nyttiggörande av forskningsresultat och möjligheten för företag att få tillgång till värdefull kunskap. Projektets ambitioner omfattar också samarbete med utveckling av affärsidéer och innovationer i länet. Projektet arbetar med att skapa förutsättningar för företag och universitet att förmedla kunskap, kontakter, och visa på nya möjligheter för att främja tillväxt. Denna metod kommer att generera kunskap och tillväxt hos företagarna och företagen samt inom akademin i Västerbotten.

Projektet vänder sig till små- och medelstora företag i Västerbotten, samt till studenter, forskare och forskningsmiljöer vid Umeå universitet.

Projektets syfte är att:

  • Öka tillväxten hos företagen genom ökad produkt-/tjänsteutveckling.
  • Utveckla nya arbetsformer med inriktning mot entreprenörskap och realisering/kommersialisering av innovationer och tillväxt.
  • Skapa möjligheter för idéer, kompetens och forskningsresultat att omsättas även inom redan existerande kommersiella företag till nytta för befintligt näringsliv och företagande.
  • Utveckla metoder för kunskap och samverkan mellan olika aktörer såsom myndighet, universitet och näringsliv – Triple helix-perspektiv.