Projekt

Support Office for Life Science & Health

Syftet med SOLH är att stärka den strategisk samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor inför gemensamma projektansökningar inom Life Science. Målet är att etablera en stödfunktion med en effektiv metod och process för en effektiv initieringsfas samt för att bygga konkurrenskraftiga konsortier. Projektet kompletterar EU-projektkontoret hos Region Västerbotten och Umeå universitets Enhet för forskningsstöd och samverkan genom att bland annat hjälpa till med kompetenshöjning, nätverk, matchmaking och avtalsfrågor innan ansökan. Projektet ska också leda till stärkt samverkan och kontaktnät i Östersjöregionen

Läs gärna mer om SOHL här.

Parter i projektet är Umeå universitet, Region Västerbotten, Umeå universitet Holding AB samt Luleå tekniska universitet. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Västerbotten och Umeå kommun medfinansierar SOLH.