Innovationskontor

UmU Holding bedriver Umeå universitets innovationskontor och fungerar som ett stöd till forskare, lärare och studenter i frågor kring nyttiggörande och kommersialisering av forskningsresultat och andra idéer med högt kunskapsinnehåll.

Innovationskontorens uppdrags beskrivs i FOI-proppen från 2012 och ger oss möjlighet att stödja idéutveckling och verifiering i främst tidiga skeden av kommersialiseringsprocessen.

Genom innovationskontoret ges möjlighet till rådgivning inom t ex innovations- och affärsutveckling, patentering, immaterialrätt, affärsjuridik och finansiering. Genom innovationskontorsverksamheten finns även resurser att söka för att finansiera tidig validering och verifiering av forskningsresultat och nya idéer. UmUs innovationskontor är ett av tretton i Sverige.

Inkubatorverksamhet

Umeå universitet Holding AB bedriver Inkubatorverksamhet genom delägarskap i dotterbolagen Uminova Innovation, Umeå Biotech incubator samt Uminova Expression.

Inkubatorverksamheten är en central del i holdingbolagets uppdrag att medverka till kommersialisering av idéer genererade av anställda och studenter vid Umeå universitet och att underlätta för dessa idéers utveckling och finansiering.

Uminova Innovation AB (Holdingbolagets ägarandel; 50,3 %) är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer och arbetar med stöd till blivande tillväxtföretag i regionen. Via Uminova Innovation ges entreprenörer och innovatörer möjlighet att testa och utveckla sina affärsidéer och bygga upp växande företag. Inkubatorn vänder sig till idébärare och entreprenörer från akademi och näringsliv i Umeå och Västerbotten.

Uminova Innovation delägs även av andra regionala aktörer; Umeå Kommun, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting samt SLU Holding.

Uminova Innovation är en del av VINNOVAs nationella inkubatorprogram. Inom Uminova Innovation återfinns även klusterinitiativ såsom Biotech Umeå, Infotech Umeå samt Cleaner Growth.

Läs mer om Uminova Innovation här (www.uminovainnovation.se)

Umeå Biotech Incubator AB (helägt dotterbolag till Uminova Innovation) är också en av Sveriges ledande inkubatorer  med fokus på affärsidéer inom life science. UBI arbetar främst med forskningsbaserade projektidéer inom läkemedelsutveckling- och diagnostik. Inkubatorn tillhandahåller infrastruktur i form av laboratorium och instrumentplattformar, specialiserade affärsutvecklare inom life science samt finansiering och nätverk.

Läs mer om UBI här (www.ubi.se)

Uminova eXpression AB (Holdingbolagets ägarandel; 75 %) är en inkubator som under 2015 etablerades i Sliperiet på Konstnärligt Campus. Inkubatorn är i huvudsak inriktad på förädling av idéer inom kulturella, konstnärliga och kreativa näringar i tidiga skeden, tjänstebaserade affärsidéer och andra idéer som har nytta av de metoder som bolaget tillämpar och den infrastruktur för t ex prototypframtagning som finns vid Sliperiet.

Läs mer om Uminova eXpression här (www.uminovaexpression.se)

Våra intressebolag

NLC – Norden Light Capital AB (Holdingbolagets ägarandel; 10%) är ett riskkapitalbolag som i huvudsak ägs och drivs av affärsänglar från regionen

Läs mer om Northern Light Capital här (www.northernlightcapital.se)

Science Park i Umeå AB (Holdingbolagets ägarandel; 9%) är ett nystartat bolag som ska säkra en attraktiv miljö för start-ups och tillväxtbolag i nära anslutning till universitet och