Innovationsjuridik

Avtalsfrågor är något som uppkommer i alla faser av en innovations- eller kommersialiseringsprocess. I de tidigaste faserna är det till exempel av vikt att säkerställa att man har rätt och möjlighet att bestämma över hur ett forskningsresultat skall nyttiggöras eller kommersialiseras.

Som forskare kan du få stöd till att utreda äganderätten till ett resultat eller en idé. Till exempel kan tidigare avtal kopplade till forskningsfinansiering påverka dina möjligheter att disponera och kommersialisera ett forskningsresultat. Vi tillhandahåller även stöd för andra typer av avtalsfrågor. Det kan röra sig om hantering av sekretess via sekretessavtal, avtal som tydliggör formerna för samarbeten mellan parter i ett innovationsprojekt eller licensavtal.

Som forskare vid ett svenskt lärosäte bör man hålla sig uppdaterad med gällande regelverk, till exempel regler kring bisysslor samt känna till det så kallade lärarundantaget.