17 miljoner till utveckling av biomedicinska upptäckter i Umeå

Umeå Biotech Incubator har för andra gången tilldelats medel från Familjen Erling-Perssons stiftelse, den här gången på 17 miljoner. Resultaten från tidigare anslag har gett god effekt – inkubatorns externa kapital till start-up- bolagen har ökat med över 200 procent mellan 2014 och 2015. Nu förlängs samarbetet mellan inkubatorn och stiftelsen i ytterligare tre år.

Umeå Biotech Incubator (UBI) har tack vare stiftelsens stöd sedan 2014 kunnat erbjuda forskare och idébärare tillämpade forskningsmedel för verifiering och utveckling av medicinska innovationer. På detta vis är UBI unikt i sitt slag i Norden.

Det är en av våra styrkor, att våra inkubatorprojekt kan fokusera på att testa och bekräfta sina idéer och inte grubbla över det praktiska, säger UBI:s VD Jennie Ekbeck.

Patientnytta motiverar förlängt samarbete

Inkubatorn utvärderar varje år mellan 25-30 idéer, men endast de mest lovande antas. Idéerna kan komma från hela Sverige, men fokus ligger på norra Sverige, från Sundsvall och norrut. Verksamhetens syfte är att förädla medicinska upptäckter med utvecklingspotential så att de kan skapa nytta och bidra till bättre hälsa. Något som går väl i linje med målet för Familjen Erling Perssons stiftelse som stödjer bland annat biomedicinsk forskning och ger prioritet åt projekt som har ett nyttiggörandeperspektiv.

– Stiftelsen har följt UBI:s verksamhet under de senaste åren och har sett hur akademiska upptäckter framgångsrikt lotsas från idéstadium och vidare för att i en framtid till exempel kunna erbjuda patienter bättre diagnostik, effektivare rehabilitering eller nya läkemedel. Av de skälen var beslutet om fortsatt stöd lätt att fatta, kommenterar Ylva Linderson, forskningssekreterare för Familjen Erling- Perssons stiftelse.

Ambitionen är att femdubbla kapitalet

Den första treårsperioden fick UBI 15 miljoner, som har används till att finansiera forskningsaktiviteter i projekten antagna i inkubatorn. Tillsammans med UBI:s experter inom olika områden och deras stora nätverk lyckades inkubatorns start-ups dra in hela 26 miljoner i annat externt kapital mellan 2014 och 2015. Det nya anslaget uppgår till närmare 17,5 miljoner, också det över tre år.

– Det är mycket glädjande att vi får fortsätta vårt samarbete fram till 2019. Tack vare medlen får våra intagna projekt mycket värdefullt stöd och finansiären får mycket resultat för sina pengar, något som gynnar alla parter, säger Jennie Ekbeck.

Men trots framgångarna så har Jennie Ekbeck ännu högre ambitioner framöver.

– Vårt mål är att de tillämpade forskningsmedlen ska ge en hävstång och resultera i femdubblat kapital till de framtida bolagen, säger hon.

Läs hela pressmeddelandet här.