Innovationsstöd

Via Innovationskontorsverksamheten ges möjlighet för forskare och studenter vid Umeå universitet att kostnadsfritt få stöd i de tidigaste faserna av en idéutvecklings- eller kommersialiseringsprocess.

Innovationskontoret arbetar på bred front med att stödja nyttiggörande- och kommersialisering av forskningsresultat och kunskap, vilket kan inkludera bisysslor, sociala innovationer, licensiering av forskningsresultat eller avknoppning genom start av företag.

I de tidiga faserna handlar det om att konkretisera idén, utreda vilka olika vägval som finns och verifiera de mest kritiska frågorna kopplade till projektidén.

Resurser för detta finns i form av medel för forskningsnära verifiering, för att kunna finansiera de inledande projektaktiviteterna, samt erfarna affärscoacher och innovationsrådgivare.

Du kan bland annat få hjälp med:

  • Innovations- och affärsrådgivning
  • Finansiering
  • Råd om hur du kan skydda dina idéer och forskningsresultat (t ex upphovsrätt, varumärke, designskydd och patent)
  • Stöd i utformning av vissa typer av avtal
  • Seminarier och workshops